Informacje z Częstochowy i okolic

W Urzędzie Miasta Częstochowy odbyło się spotkanie Partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Celem spotkania było omówienie gotowości służb do zbliżającej się zimy w odniesieniu do pomocy osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Częstochowy.

Partnerstwo działa przez cały rok, ale okres jesienno-zimowy to wzmożone działania na rzecz osób bezdomnych. W spotkaniu wziął udział zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak, który podziękował służbom za dotychczasową współpracę i skuteczne działania. Szczegóły najbliższych zadań, które będą realizowane omówiła dyrektor MOPS Małgorzata Mruszczyk wraz z przedstawicielami instytucji i organizacji wchodzących w skład partnerstwa. Przedstawiono aktualną sytuację oraz stan przygotowań poszczególnych jednostek udzielających wparcia osobom bezdomnym w okresie zimowym, procedury reagowania w przypadku występowania niskich temperatur i dużych opadów śniegu, jak również sposób monitorowania miejsc niemieszkalnych.
Częstochowskie służby są gotowe do okresu jesienno-zimowego. Streetworkerzy ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „AGAPE” i Caritas Archidiecezji Częstochowskiej razem z pracownikami socjalnymi MOPS monitorują miejsca niemieszkalne, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Reagują też na zgłoszenia od mieszkańców miasta. W nocy miejsca te są patrolowane są przez strażników miejskich. Bieżące informacje na temat przebywania osób bezdomnych zawarte są w aktualizowanej codziennie mapie miejsc niemieszkalnych w Częstochowie.
W sprawnym zgłaszaniu miejsc pobytu osób bezdomnych może również pomóc mieszkańcom Krajowa Mapa Bezpieczeństwa – aplikacja wdrożona przez Policję, która m.in. daje każdemu obywatelowi możliwość dodawania opisu miejsca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://slaska.policja.gov.pl.
Pracownicy socjalni oraz streetworkerzy każdorazowo informują osoby bezdomne o formach pomocy i kierują do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie dopełniane są formalności. Podczas rozmowy z pracownikiem socjalnym MOPS, osoby bezdomne są informowane o możliwości otrzymania skierowania na pobyt w placówce całodobowej oraz o możliwości skorzystania z Ogrzewalni Miejskiej przy ul. Sikorskiego 78a, będącej placówką, w której pobyt nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Osoby bezdomne będące pod wpływem alkoholu są przewożone do Izby Wytrzeźwień, a w przypadku gdy nie kwalifikują się do umieszczenia w IW, kierowane są do ogrzewalni, która funkcjonuje całorocznie i całodobowo.
Każda z osób bezdomnych może skorzystać także z innych form pomocy:

• gorącego posiłku w jadłodajniach na terenie miasta,
• paczki czystościowej,
• zasiłku celowego na zakup odzieży, obuwia, leków,
• zasiłku okresowego z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb bytowych,
• zasiłku stałego,
• potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
• pomocy w wyrobieniu dowodu osobistego,
• odzieży lub obuwia (najczęściej w organizacjach pozarządowych, do których są na bieżąco kierowane),
• pracy socjalnej polegającej głównie na mobilizowaniu osób bezdomnych do zmiany sytuacji życiowej, w tym m.in. podejmowania terapii odwykowej, a następnie realizacji Indywidualnego

Programu Wychodzenia z Bezdomności, w ramach którego możliwe jest skierowanie na warsztaty do Centrum Integracji Społecznej.
Informacje dotyczące potrzeby udzielenia wsparcia osobom bezdomnym są przekazywane do MOPS w Częstochowie także przez Sztab Zarządzania Kryzysowego lub oficerów dyżurnych Straży Miejskiej i Policji. Następnie w porozumieniu z kierownikami placówek, pracownicy MOPS wskazują miejsce zakwaterowania osób bezdomnych. Procedury regulujące zasady współpracy zostały wypracowane przez instytucje i organizacje w ramach Partnerstwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Spotkania w ramach Partnerstwa odbywają się minimum raz w miesiącu, w sytuacji wystąpienia potrzeby częściej.
W przypadku bardzo niskich temperatur MOPS, jak co roku, będzie koordynował akcję realizowaną przez partnerstwo, polegającą na rozwożeniu w nocy gorących posiłków i herbaty w miejsca niemieszkalne. Akcja jest zawsze również okazją do podjęcia kolejnej próby namówienia osób w nich przebywających do skorzystania z pomocy i zmiany swojej sytuacji życiowej.