Informacje z Częstochowy i okolic
[zdjęcie aktualności]

Urząd Miasta Częstochowy cieszy się nadal pozytywnymi opiniami wśród mieszkańców miasta. Częstochowianie wypowiedzieli się w ankiecie, w której ogólny poziom świadczonych usług został oceniony wysoko i bardzo wysoko aż przez 96% respondentek i respondentów. 

Ostatnie jak dotąd badanie poziomu satysfakcji z jakości usług w Urzędzie Miasta przeprowadzono we wrześniu tego roku. Formularz ankiety wypełniło łącznie 524 osób odwiedzających Urząd. Ankieta zawierała zarówno pytania otwarte jak i zamknięte, dające możliwość jednego lub wielokrotnego wyboru. Po analizie wszystkich ankiet przygotowany został raport dotyczący poziomu zadowolenia mieszkanek i mieszkańców z jakości usług publicznych, świadczonych przez Urząd Miasta Częstochowy.

96% ankietowanych oceniło ogólny poziom usług bardzo wysoko i raczej wysoko. Raczej niskie i bardzo niskie noty przyznało jedynie 0,38% respondentek i respondentów – dokładnie 2 osoby. W porównaniu do poprzedniego roku zaznaczył się wzrostowy trend ocen bardzo dobrych (o 10%) oraz spadek niskich (o ponad 3%).

Ankietowani oceniali poszczególne elementy obsługi w skali od 1 do 5. Udzielanie informacji zostało ocenione ogólnie bardzo wysoko i raczej wysoko przez 94,8% uczestniczek i uczestników ankiety. Dotrzymywanie terminów zyskało 85,3% bardzo wysokich i raczej wysokich ocen. Równe traktowanie interesantek i interesantów też zostało przychylnie ocenione, zyskując łącznie prawie 84% bardzo wysokich i raczej wysokich not. Wiedzę personelu Urzędu wysoko lub raczej wysoko oceniło 87,4% badanych, a poświęcanie uwagiosobom załatwiającym urzędowe sprawy zyskało 85,5% wysokich lub bardzo wysokich not. Reasumując – wszystkie poszczególne parametry obsługi zostały ocenione na bardzo wysokim poziomie – z przewagą ocen bardzo wysokich i raczej wysokich powyżej 80%.

Ankietowanych pytano też o sugestie dotyczące możliwej poprawy jakości usług świadczonych przez Urząd. 37% udzielających odpowiedzi na to pytanie nie miało żadnych uwag – ich zdaniem Urząd funkcjonuje prawidłowo, a obsługa jest miła i kompetentna. 16,5% zwróciło uwagę na zdarzające się kolejki i dłuższy czas oczekiwania. 6,3% wspomniało o braku możliwości opłaty kartą w obiekcie przy ul. Focha, niedostatecznie oznakowanie punktu opłat w budynku przy ul. Waszyngtona, a także na czasowe problemy z działaniem wpłatomatu. Pojedyncze osoby wskazywały także np. na konieczność remontu budynku przy ul. Focha, rozważenie możliwości zgłoszenia utraty dowodu osobistego i wyrobienia nowego przy jednym stanowisku, a także poszerzenie zakresu spraw możliwych do załatwienia przez internet (np. zgłoszenia geodezyjne).

Wśród ankietowanych kobiety stanowiły 49,81%, a mężczyźni 49,24%.

UM Częstochowa