Informacje z Częstochowy i okolic

Od września ruszyła procedura związana z udzieleniem uczniom pomocy w postaci stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Podobnie jak w minionych sezonach, trzeba pamiętać o terminach – wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, można składać w szkołach tylko przez pół miesiąca – w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września.

Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych. Mogą skorzystać z niej osoby w trudnej sytuacji materialnej – obowiązuje próg dochodowy.

Obecnie, w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł. Dodatkowo, by otrzymać stypendium musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 przytoczonej ustawy, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Osoby spełniające kryteria dochodowe powinny złożyć wniosek. Druki są wydawane w szkołach, można je także pobrać ze strony internetowej MOPS w Częstochowie.

Co ważne, wydawaniem decyzji i wypłatą środków zajmuje się na terenie miasta częstochowski MOPS, natomiast wnioski należy składać w szkołach, pamiętając o ścisłych, ustawowych terminach. Dokumenty dotyczące uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są przyjmowane tylko w okresie od 1 do 15 września.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

Warto dokładanie zapoznać się z wymogami formalnymi, ponieważ rozpatrywane będą tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymienione w druku wniosku) do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką, które są określone w zasadach przyznawania stypendium szkolnego. Może być to między innym: zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych, na całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Pomoc finansowa rozliczana jest na podstawie faktur za zakupy.

Inf. MOPS Częstochowa